آرایه ها در پی اچ پی

1 سال پیش | 53 مشاهده شده
PHP_multi_dimensional_arrays

در این پست با فرمت های مختلفی آرایه در پی اچ پی به ویژه آرایه چند بعدی بحث خواهم کرد.

آرایه معمولی در PHP:

[codesyntax lang=”php”]

  
  
   ";
     }
     
     /* Second method to create array. */
     $numbers[0] = "one";
     $numbers[1] = "two";
     $numbers[2] = "three";
     $numbers[3] = "four";
     $numbers[4] = "five";
     
     foreach( $numbers as $value ) {
      echo "Value is $value 
";
     }
   ?>
   
  

[/codesyntax]

آرایه های انجمنی(Associative Arrays):

[codesyntax lang=”php”]

<html>
  <body>
   
   <?php
     /* First method to associate create array. */
     $salaries = array("mohammad" => 2000, "qadir" => 1000, "zara" => 500);
     
     echo "Salary of mohammad is ". $salaries['mohammad'] . "<br />";
     echo "Salary of qadir is ". $salaries['qadir']. "<br />";
     echo "Salary of zara is ". $salaries['zara']. "<br />";
     
     /* Second method to create array. */
     $salaries['mohammad'] = "high";
     $salaries['qadir'] = "medium";
     $salaries['zara'] = "low";
     
     echo "Salary of mohammad is ". $salaries['mohammad'] . "<br />";
     echo "Salary of qadir is ". $salaries['qadir']. "<br />";
     echo "Salary of zara is ". $salaries['zara']. "<br />";
   ?>
  
  </body>
</html>

[/codesyntax]

آرایه های چند بعدی:

[codesyntax lang=”php”]

<html>
  <body>
   
   <?php
     $marks = array( 
      "mohammad" => array (
        "physics" => 35,
        "maths" => 30,	
        "chemistry" => 39
      ),
      
      "qadir" => array (
        "physics" => 30,
        "maths" => 32,
        "chemistry" => 29
      ),
      
      "zara" => array (
        "physics" => 31,
        "maths" => 22,
        "chemistry" => 39
      )
     );
     
     /* Accessing multi-dimensional array values */
     echo "Marks for mohammad in physics : " ;
     echo $marks['mohammad']['physics'] . "<br />"; 
     
     echo "Marks for qadir in maths : ";
     echo $marks['qadir']['maths'] . "<br />"; 
     
     echo "Marks for zara in chemistry : " ;
     echo $marks['zara']['chemistry'] . "<br />"; 
   ?>
  
  </body>
</html>

[/codesyntax]پاسخی بگذارید

آیا می خواهید با نظر خود لیوان زشت خود را ببینید؟ در Gravatar نماد سفارشی رایگان دریافت کنید.