اتنوگرافی(ethnography) یا  مردم نگاری  یک تکنیک مشاهده ای است که بر مبنای علوم اجتماعی و علم انسان شناسی استقرار یافته است. این مسئله شامل درگیر شدن و غوطه ور شدن یک محقق یا یک تیم تحقیقی در فعالیتهای هرروزه یک سازمان یا یک جامعه است ،که به طور معمول برای یک بازه زمانی طولانی مورد بررسی قرار می گیرد.

در مهندسی نرم افزار هم دقیقا همین تکنیک برای به دست آوردن  و مهندسی خواسته های سازمان باید استفاده کرد.

 

 

 

 

Tags: , , , , , , , , , , , , , , , ,


Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *