الگوریتم استراسن جهت ضرب ماتریس ها

2 سال پیش | 89 مشاهده شده
استراسن الگوریتم

یکی از راه های طراحی الگوریتم شکستن مسیله به زیرمسیله های کوچکتر می باشد، در کتاب های الگوریتم  این روش divide and conquer نامیده می شود. در این پست ابتدا به شرح الگوریتم استراسن و سپس پیاده سازی آن در جاوا خواهیم پرداخت.

در این لینک کد جاوا و سی پلاس پلاس الگوریتم استراسن آورده شده است.

[codesyntax lang="java"]

public static int[][] ikjAlgorithm(int[][] A, int[][] B) {
  int n = A.length;

  // initialise C
  int[][] C = new int[n][n];

  for (int i = 0; i < n; i++) {
    for (int k = 0; k < n; k++) {
      for (int j = 0; j < n; j++) {
        C[i][j] += A[i][k] * B[k][j];
      }
    }
  }
  return C;
}

private static int[][] add(int[][] A, int[][] B) {
  int n = A.length;
  int[][] C = new int[n][n];
  for (int i = 0; i < n; i++) {
    for (int j = 0; j < n; j++) {
      C[i][j] = A[i][j] + B[i][j];
    }
  }
  return C;
}

private static int[][] subtract(int[][] A, int[][] B) {
  int n = A.length;
  int[][] C = new int[n][n];
  for (int i = 0; i < n; i++) {
    for (int j = 0; j < n; j++) {
      C[i][j] = A[i][j] - B[i][j];
    }
  }
  return C;
}

private static int nextPowerOfTwo(int n) {
  int log2 = (int) Math.ceil(Math.log(n) / Math.log(2));
  return (int) Math.pow(2, log2);
}

public static int[][] strassen(ArrayList<arraylist> A,
    ArrayList<arraylist> B) {
  // Make the matrices bigger so that you can apply the strassen
  // algorithm recursively without having to deal with odd
  // matrix sizes
  int n = A.size();
  int m = nextPowerOfTwo(n);
  int[][] APrep = new int[m][m];
  int[][] BPrep = new int[m][m];
  for (int i = 0; i < n; i++) {
    for (int j = 0; j < n; j++) {
      APrep[i][j] = A.get(i).get(j);
      BPrep[i][j] = B.get(i).get(j);
    }
  }

  int[][] CPrep = strassenR(APrep, BPrep);
  int[][] C = new int[n][n];
  for (int i = 0; i < n; i++) {
    for (int j = 0; j < n; j++) {
      C[i][j] = CPrep[i][j];
    }
  }
  return C;
}

private static int[][] strassenR(int[][] A, int[][] B) {
  int n = A.length;

  if (n <= LEAF_SIZE) {
    return ikjAlgorithm(A, B);
  } else {
    // initializing the new sub-matrices
    int newSize = n / 2;
    int[][] a11 = new int[newSize][newSize];
    int[][] a12 = new int[newSize][newSize];
    int[][] a21 = new int[newSize][newSize];
    int[][] a22 = new int[newSize][newSize];

    int[][] b11 = new int[newSize][newSize];
    int[][] b12 = new int[newSize][newSize];
    int[][] b21 = new int[newSize][newSize];
    int[][] b22 = new int[newSize][newSize];

    int[][] aResult = new int[newSize][newSize];
    int[][] bResult = new int[newSize][newSize];

    // dividing the matrices in 4 sub-matrices:
    for (int i = 0; i < newSize; i++) {
      for (int j = 0; j < newSize; j++) {
        a11[i][j] = A[i][j]; // top left
        a12[i][j] = A[i][j + newSize]; // top right
        a21[i][j] = A[i + newSize][j]; // bottom left
        a22[i][j] = A[i + newSize][j + newSize]; // bottom right

        b11[i][j] = B[i][j]; // top left
        b12[i][j] = B[i][j + newSize]; // top right
        b21[i][j] = B[i + newSize][j]; // bottom left
        b22[i][j] = B[i + newSize][j + newSize]; // bottom right
      }
    }

    // Calculating p1 to p7:
    aResult = add(a11, a22);
    bResult = add(b11, b22);
    int[][] p1 = strassenR(aResult, bResult);
    // p1 = (a11+a22) * (b11+b22)

    aResult = add(a21, a22); // a21 + a22
    int[][] p2 = strassenR(aResult, b11); // p2 = (a21+a22) * (b11)

    bResult = subtract(b12, b22); // b12 - b22
    int[][] p3 = strassenR(a11, bResult);
    // p3 = (a11) * (b12 - b22)

    bResult = subtract(b21, b11); // b21 - b11
    int[][] p4 = strassenR(a22, bResult);
    // p4 = (a22) * (b21 - b11)

    aResult = add(a11, a12); // a11 + a12
    int[][] p5 = strassenR(aResult, b22);
    // p5 = (a11+a12) * (b22)

    aResult = subtract(a21, a11); // a21 - a11
    bResult = add(b11, b12); // b11 + b12
    int[][] p6 = strassenR(aResult, bResult);
    // p6 = (a21-a11) * (b11+b12)

    aResult = subtract(a12, a22); // a12 - a22
    bResult = add(b21, b22); // b21 + b22
    int[][] p7 = strassenR(aResult, bResult);
    // p7 = (a12-a22) * (b21+b22)

    // calculating c21, c21, c11 e c22:
    int[][] c12 = add(p3, p5); // c12 = p3 + p5
    int[][] c21 = add(p2, p4); // c21 = p2 + p4

    aResult = add(p1, p4); // p1 + p4
    bResult = add(aResult, p7); // p1 + p4 + p7
    int[][] c11 = subtract(bResult, p5);
    // c11 = p1 + p4 - p5 + p7

    aResult = add(p1, p3); // p1 + p3
    bResult = add(aResult, p6); // p1 + p3 + p6
    int[][] c22 = subtract(bResult, p2);
    // c22 = p1 + p3 - p2 + p6

    // Grouping the results obtained in a single matrix:
    int[][] C = new int[n][n];
    for (int i = 0; i < newSize; i++) {
      for (int j = 0; j < newSize; j++) {
        C[i][j] = c11[i][j];
        C[i][j + newSize] = c12[i][j];
        C[i + newSize][j] = c21[i][j];
        C[i + newSize][j + newSize] = c22[i][j];
      }
    }
    return C;
  }

[/codesyntax]پاسخی بگذارید

آیا می خواهید با نظر خود لیوان زشت خود را ببینید؟ در Gravatar نماد سفارشی رایگان دریافت کنید.