تجزیه و تحلیل وظیفه سلسله مراتبی (HTA) به منظور توصیف اقدامات مردم انجام می شود. یک توصیف متن و / یا نمودارها می تواند برای توصیف  استفاده شود.

 

 

 

 

Tags: , , , , , , , , , , , , , , ,


Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *