تست جامعیت (گاهی اوقات به عنوان یکپارچه سازی و تست به اختصار I & T نامیده می شود) فاز تست نرم افزاری است که در آن ماژول های نرم افزاری یکپارچه به عنوان یک گروه تست شده و آزمایش می شوند. این تست پس از آزمایش واحد و قبل از آزمون اعتبار سنجی انجام می گیرد.

تست جامعیت یعنی ماژول ها و واحدهای مختلفی که توسط توسعه دهنده های مختلف ایجاد شده باید با هم تست شوند.

Tags: , , , , , , , , , , , , , , ,


Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *