در حین نصب پیام رسان سروش با خطای عدم همخوانی ورژن کتابخانه libicu مواجه می شویم.

بعد از اجرای پیام رسان سروش با خطای زیر مواجه می شویم.

نصب سروش در دبیان 9.4
شکل2: خطای اجرای پیام رسان سروش در لینوکس دبیان

sp@debian:~/Downloads/soroush-linux-0.13.3$ sudo -s
[sudo] password for sp:
root@debian:/home/sp/Downloads/soroush-linux-0.13.3# chmod +x Soroush-X86-64-0.13.3.run
root@debian:/home/sp/Downloads/soroush-linux-0.13.3# ./Soroush-X86-64-0.13.3.run
/tmp/.mount_SorousOmPQzD/usr/bin//Soroush.wrapper: line 121: 2170 Aborted LD_LIBRARY_PATH=”” zenity –question –title=”$TITLE” –text=”$TEXT” 2> /dev/null
/tmp/.mount_SorousOmPQzD/usr/bin//Soroush.wrapper: line 121: 2172 Aborted LD_LIBRARY_PATH=”” zenity –question –title=”$TITLE” –text=”$TEXT” 2> /dev/null
/tmp/.mount_SorousOmPQzD/usr/bin/Soroush: error while loading shared libraries: libicui18n.so.55: cannot open shared object file: No such file or directory
root@debian:/home/sp/Downloads/soroush-linux-0.13.3# exit
exit
sp@debian:~/Downloads/soroush-linux-0.13.3$ ./Soroush-X86-64-0.13.3.run
/tmp/.mount_SorousxA8evs/usr/bin/Soroush: error while loading shared libraries: libicui18n.so.55: cannot open shared object file: No such file or directory
sp@debian:~/Downloads/soroush-linux-0.13.3$

از طرفی کتابخانه libicu  در دبیان 9.4 ورژن 57 است نه 55. پس متاسفانه پیام رسان سروش نمی تواند در دبیان اجرا شود مگر اینکه نسخه استاتیک بیلد شود. در صورتی که برای نصب تلگرام با همچین مشکلی روبه رو نخواهیم شد.

libicuشکل1: نسخه کتابخانه نصب شده libicu در دبیان

برای رفع مشکل و نصب موفقیت آمیز پیام رسان سروش در لینوکس شما می توانید به پست اخیر این وبلاگ در این لینک مراجعه کنید.

برچسب‌ها , , , , , , , , , , , , , , , , ,


دیدگاهتان را بنویسید

Want to see your ugly mug by your comment? Get a free custom avatar at Gravatar.