اسید (به انگلیسی: ACID) که از سرکلمه کلمه‌های تجزیه‌ناپذیری، هم‌خوانی، انزوا و پایایی (Atomicity, Consistency, Isolation, Durability) تشکیل شده است که مجموعه ویژگی‌های تراکنش در پایگاه‌داده است. در زمینهٔ پایگاه‌داده یک عمل منطقی روی داده، یک تراکنش خوانده می‌شود. برای مثال جابه‌جایی پول از یک حساب به حساب دیگر. جیم گری این ویژگی‌ها را به عنوان ویژگی‌های یک سیستم تراکنش مطمئن در اواخر ۱۹۷۰ معرفی کرد و فناوری‌هایی را برای انجام آن‌ها به صورت خودکار گسترش داد.

تجزیه‌ناپذیری یا atomic

به معنای تجزیه ناپذیر بودن دستورات است، یعنی اگر بخشی از تراکنش انجام نشد پایگاه داده باید بدون تغییر باقی بماند.

هم‌خوانی (سازگاری) یا consistency

تراکنش وقتی پایان می‌یابد، تمام داده‌ها باید در وضعیت پایدار قرار بگیرند. هر تراکنش پایگاه‌داده را از یک حالت معتبر به حالت معتبر دیگری می‌برد. به این معنی که داده‌ها مطابق با قوانین تعریف شدهٔ پایگاه‌داده باشند.

انزوا یا isolation

یعنی هر تراکنش جوری اجرا شود که گویی مستقل از دیگری است.

پایایی یا durability

براساس این خاصیت تراکنش‌هایی که به مرحله انجام (Commit) برسند اثرشان ماندنی است و هرگز به طور تصادفی از بین نمی‌رود.

BASE برای توصیف خواص برخی از پایگاه های داده، معمولا پایگاه داده های NoSQL استفاده می شود. این اغلب به عنوان مخالف ACID  در نظر گرفته  می شود. برای مقایسه این دو تکنولوژی به کار رفته در مای اس کیو ال به این لینک مراجعه کنید.  البته ویژگی ACID باعث ایجاد سربار در پایگاه داده و کاهش سرعت می شود از این رو پایگاه داده های NoSQL معمولا سرعت بیشتر خواهند داشت.

Tags: , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,


Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *