کلید واژه final  جاوا برای محدود کردن کاربر استفاده می شود. کلید واژه final در جاوا را می توان در بسیاری از زمینه ها از جمله متغیرها، متدها و کلاسها استفاده کرد.

کلید واژه final را می توان به متغیرها اعمال کرد، یک متغیر نهایی که  مقدار ندارد آن متغیر نهایی خالی یا متغیر نهایی  مقداردهی نشده نامیده می شود. می توان آن متغیر  را فقط درتابع سازنده  می توان مقدار دهی کرد. متغیر نهایی خالی نیز می تواند استاتیک باشد که تنها در بلوک استاتیک تنظیم می شود. پس این کلمه یعنی تنها یک بار  در تابع سازنده مقداردهی شده و دیگر تغییر پذیر نخواهد بود.

مثالی از استفاده از کلید واژه final  در تعریف یک متد:

class Bike{
final void run(){System.out.println(“running”);}
}

class Honda extends Bike{
void run(){System.out.println(“running safely with 100kmph”);}

public static void main(String args[]){
Honda honda= new Honda();
honda.run();
}
}

مشاهده می شود که خروجی خطا خواهد داشت:

Output:Compile Time Error

برچسب‌ها , , , , , , , , , , , , , , , , ,


دیدگاهتان را بنویسید

Want to see your ugly mug by your comment? Get a free custom avatar at Gravatar.