محصول تجاری در  دسترس  در  بازار  (Commercial off-the-shelf) نیازهای سازمان خریدار را بدون نیاز به سفارشی سازی و یا سفارشی کردن راه حل ها  برآورده می کند. یک واژه مرتبط Mil-COTS، به محصولات COTS برای استفاده توسط ارتش ایالات متحده اشاره دارد.

Tags: , , , , , , , , , , , , , , ,


Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *