استراسن الگوریتم

الگوریتم استراسن جهت ضرب ماتریس ها

یکی از راه های طراحی الگوریتم شکستن مسیله به زیرمسیله های کوچکتر می باشد، در کتاب های الگوریتم  این روش divide and conquer نامیده می شود. در این پست ابتدا به شرح الگوریتم استراسن و سپس پیاده سازی آن در جاوا خواهیم پرداخت.

در این لینک کد جاوا و سی پلاس پلاس الگوریتم استراسن آورده شده است.

 1. public static int[][] ikjAlgorithm(int[][] A, int[][] B) {
 2. int n = A.length;
 3.  
 4. // initialise C
 5. int[][] C = new int[n][n];
 6.  
 7. for (int i = 0; i < n; i++) {
 8. for (int k = 0; k < n; k++) {
 9. for (int j = 0; j < n; j++) {
 10. C[i][j] += A[i][k] * B[k][j];
 11. }
 12. }
 13. }
 14. return C;
 15. }
 16.  
 17. private static int[][] add(int[][] A, int[][] B) {
 18. int n = A.length;
 19. int[][] C = new int[n][n];
 20. for (int i = 0; i < n; i++) {
 21. for (int j = 0; j < n; j++) {
 22. C[i][j] = A[i][j] + B[i][j];
 23. }
 24. }
 25. return C;
 26. }
 27.  
 28. private static int[][] subtract(int[][] A, int[][] B) {
 29. int n = A.length;
 30. int[][] C = new int[n][n];
 31. for (int i = 0; i < n; i++) {
 32. for (int j = 0; j < n; j++) {
 33. C[i][j] = A[i][j] - B[i][j];
 34. }
 35. }
 36. return C;
 37. }
 38.  
 39. private static int nextPowerOfTwo(int n) {
 40. int log2 = (int) Math.ceil(Math.log(n) / Math.log(2));
 41. return (int) Math.pow(2, log2);
 42. }
 43.  
 44. public static int[][] strassen(ArrayList<arraylist> A,
 45. ArrayList<arraylist> B) {
 46. // Make the matrices bigger so that you can apply the strassen
 47. // algorithm recursively without having to deal with odd
 48. // matrix sizes
 49. int n = A.size();
 50. int m = nextPowerOfTwo(n);
 51. int[][] APrep = new int[m][m];
 52. int[][] BPrep = new int[m][m];
 53. for (int i = 0; i < n; i++) {
 54. for (int j = 0; j < n; j++) {
 55. APrep[i][j] = A.get(i).get(j);
 56. BPrep[i][j] = B.get(i).get(j);
 57. }
 58. }
 59.  
 60. int[][] CPrep = strassenR(APrep, BPrep);
 61. int[][] C = new int[n][n];
 62. for (int i = 0; i < n; i++) {
 63. for (int j = 0; j < n; j++) {
 64. C[i][j] = CPrep[i][j];
 65. }
 66. }
 67. return C;
 68. }
 69.  
 70. private static int[][] strassenR(int[][] A, int[][] B) {
 71. int n = A.length;
 72.  
 73. if (n <= LEAF_SIZE) {
 74. return ikjAlgorithm(A, B);
 75. } else {
 76. // initializing the new sub-matrices
 77. int newSize = n / 2;
 78. int[][] a11 = new int[newSize][newSize];
 79. int[][] a12 = new int[newSize][newSize];
 80. int[][] a21 = new int[newSize][newSize];
 81. int[][] a22 = new int[newSize][newSize];
 82.  
 83. int[][] b11 = new int[newSize][newSize];
 84. int[][] b12 = new int[newSize][newSize];
 85. int[][] b21 = new int[newSize][newSize];
 86. int[][] b22 = new int[newSize][newSize];
 87.  
 88. int[][] aResult = new int[newSize][newSize];
 89. int[][] bResult = new int[newSize][newSize];
 90.  
 91. // dividing the matrices in 4 sub-matrices:
 92. for (int i = 0; i < newSize; i++) {
 93. for (int j = 0; j < newSize; j++) {
 94. a11[i][j] = A[i][j]; // top left
 95. a12[i][j] = A[i][j + newSize]; // top right
 96. a21[i][j] = A[i + newSize][j]; // bottom left
 97. a22[i][j] = A[i + newSize][j + newSize]; // bottom right
 98.  
 99. b11[i][j] = B[i][j]; // top left
 100. b12[i][j] = B[i][j + newSize]; // top right
 101. b21[i][j] = B[i + newSize][j]; // bottom left
 102. b22[i][j] = B[i + newSize][j + newSize]; // bottom right
 103. }
 104. }
 105.  
 106. // Calculating p1 to p7:
 107. aResult = add(a11, a22);
 108. bResult = add(b11, b22);
 109. int[][] p1 = strassenR(aResult, bResult);
 110. // p1 = (a11+a22) * (b11+b22)
 111.  
 112. aResult = add(a21, a22); // a21 + a22
 113. int[][] p2 = strassenR(aResult, b11); // p2 = (a21+a22) * (b11)
 114.  
 115. bResult = subtract(b12, b22); // b12 - b22
 116. int[][] p3 = strassenR(a11, bResult);
 117. // p3 = (a11) * (b12 - b22)
 118.  
 119. bResult = subtract(b21, b11); // b21 - b11
 120. int[][] p4 = strassenR(a22, bResult);
 121. // p4 = (a22) * (b21 - b11)
 122.  
 123. aResult = add(a11, a12); // a11 + a12
 124. int[][] p5 = strassenR(aResult, b22);
 125. // p5 = (a11+a12) * (b22)
 126.  
 127. aResult = subtract(a21, a11); // a21 - a11
 128. bResult = add(b11, b12); // b11 + b12
 129. int[][] p6 = strassenR(aResult, bResult);
 130. // p6 = (a21-a11) * (b11+b12)
 131.  
 132. aResult = subtract(a12, a22); // a12 - a22
 133. bResult = add(b21, b22); // b21 + b22
 134. int[][] p7 = strassenR(aResult, bResult);
 135. // p7 = (a12-a22) * (b21+b22)
 136.  
 137. // calculating c21, c21, c11 e c22:
 138. int[][] c12 = add(p3, p5); // c12 = p3 + p5
 139. int[][] c21 = add(p2, p4); // c21 = p2 + p4
 140.  
 141. aResult = add(p1, p4); // p1 + p4
 142. bResult = add(aResult, p7); // p1 + p4 + p7
 143. int[][] c11 = subtract(bResult, p5);
 144. // c11 = p1 + p4 - p5 + p7
 145.  
 146. aResult = add(p1, p3); // p1 + p3
 147. bResult = add(aResult, p6); // p1 + p3 + p6
 148. int[][] c22 = subtract(bResult, p2);
 149. // c22 = p1 + p3 - p2 + p6
 150.  
 151. // Grouping the results obtained in a single matrix:
 152. int[][] C = new int[n][n];
 153. for (int i = 0; i < newSize; i++) {
 154. for (int j = 0; j < newSize; j++) {
 155. C[i][j] = c11[i][j];
 156. C[i][j + newSize] = c12[i][j];
 157. C[i + newSize][j] = c21[i][j];
 158. C[i + newSize][j + newSize] = c22[i][j];
 159. }
 160. }
 161. return C;
 162. }

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *